އޮފީސް: މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ގައިދީންނަށް ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުގެ 3 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޕްރިޒަން ހޯދައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހުމެޗް އެއްވަރު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ގަދަފަދަ އައްސޭރި ޓީމް ބަލިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ހަތަރުވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޕްރިޒަން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޓީމް އައްސޭރި ތަފާތު ދައްކާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެމްސީއެސް އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

“ޕީއާރްސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017” ގެ ގުރުނެގުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވަރކް ފޭސް 2 އަންހެން ގައިދީންނަށް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ގައިދީންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ މުޖުތަމައުން އެކަހެރި ކުރެވޭ މީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ތައްޔާރު ކޮށްދިނުން – ޑީސީޕީ ޒިލާލް