އޮފީސް: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީގެ ކޮންނަ ބޯޓު މަހާ ޖައްރާފު ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު ޤާއިމްކުރެވުނު “އެމްޓީސީސީ ބޯޓްޔާޑް” ރަސްމީގޮތުން އިިފްތިތާޙްކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 2 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީއިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި އެކު ސްޕޮންސަރޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އަހަން ކެމްޕޭންގެ ޕްރޮގްރާމެއް ގދ.އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އެމްޓީސީސީން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހައުސިން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޕީއެލް އާއި އެމްޓީސީސީގެ ވެރިން ބައްދަލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

2014، 2015 އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް