އޮފީސް: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ގއ.ކޮލަމާފުއްޓަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުންނާ ފުލުހުންގެ އާއިލާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އއ. މާޅޮހަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޔޫތު ފޯރ އަ ސޭފަރ ކޮމިއުނިޓީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުށް މަދުކުރުމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތ. އޮމަދޫގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޔޫތު ފޯރ އަ ސޭފަރ ކޮމިއުނިޓީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް ވ. ކެޔޮދޫގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވުމާއެކު ރައްޔިތުންނާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން