އޮފީސް: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކ. ގުރައިދޫ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ދެ ފޯނެއް ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މ. މުލީގައި ހިންގި އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ތިމަރަފުށީގައި ކުރިއަށްދާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ކޭމްޕްތަކުގެ ބައި ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޓާޓަލްސް އިން ލާމު – ސޭފް އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓެޑް ގެ ނަމުގައި ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާފުށި ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މުލީގައި ހިންގި “ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު” ކޭމްޕުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުންދީފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ކުށްމަދު އަމާން މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އަމާންވެށި ޕްރޮގްރާމް ތިމަރަފުށީގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް: ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އޮސްޓް ރިފްރެޝަރ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް: ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި