އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މަދު ދަރިވަރުން ތިބޭ ސުކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ސައިބަރ ބުލީއިންގާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ތ. މަޑިފުށި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިލެކްޓްރިޝަނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

1500 އިލެކްޓްރިޝަނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން، ކިޔަވައިދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޓީބީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދ.އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ދަރިވަރުންގެ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ސްކޫލްތަކުގައި އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ކޮންސަލްޓަންޓް ފޯ ޑިވަލޮޕިންގ ދަ ނޭޝަނަލް ލިޓެރަސީ އެންޑް ނިއުމެރަސީ ސްޓްރެޓަޖީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި