އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ސީ. އެމް. ޑީ. އޭއާއި އައިލޭންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން އާދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން އަދި ކެންސަރ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެށިއްޖެޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޔަންގް ފިޝަރސް ކްލަބްގެ ރިސޯސް ޓީޗަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ނިންމުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މަދު ދަރިވަރުން ތިބޭ ސުކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގައި ސައިބަރ ބުލީއިންގާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ، ތ. މަޑިފުށި ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިލެކްޓްރިޝަނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

1500 އިލެކްޓްރިޝަނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން، ކިޔަވައިދޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި