Page 2 of 149
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް ނިންމާލައިފި

ދިރާގު ޕްރީސްކޫލް ފުޓްބޯލް ފެސްޓިވަލް ފެށިގެން ކުރިއަށް – މިއަދު 4:30 ގައި ފައިނަލް މެޗް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން، ވެމްކޯ ޓީމުގެ ޑްރައިވަރުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި

މޯލްޑިވިއަންއިން ޗައިނާގެ އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުފަށަނީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ކ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މަދު ދަރިވަރުން ތިބޭ ސުކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ހިންގި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދެ ބައިވެރިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދެއްވައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސެމިނަރ އޮން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިން އެފްޓީއޭ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފޮރ މޯލްޑިވްސްގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގްރާންޓް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ދިވެހިރާއްޖެއިން މެލޭޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މެލޭޝިޔާގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
« Older posts Newer posts »