Page 2 of 166
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން “ގަރލްސް ލީޑް އިނީޝިއަޓިވް”ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

ވާރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2017″ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ގައިދީންނަށް ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުގެ 3 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީގެ ކޮންނަ ބޯޓު މަހާ ޖައްރާފު ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޕްރިޒަން ހޯދައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ގްލޯބަލް ކޮމްޕެކްޓް ޓެކްނިކަލް ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ވޯޓަރ ވިލާއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ފިޝަރީޒް ކްރައިމް ޓްރެއިނިންގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން މޫޑީސްގެ B2 ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ދަމަހައްޓައިފި
« Older posts Newer posts »