Page 2 of 165

ފިޝަރީޒް ކްރައިމް ޓްރެއިނިންގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން މޫޑީސްގެ B2 ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ދަމަހައްޓައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ކްލައިމެޓް ރިސްކް ސްކްރީނިންގ އާ ގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހުމެޗް އެއްވަރު

ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ކުރު ފިލްމް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގުރާމު “ފިލްމް ފޮ ޗޭންޖް” ގެ ޕްރިމިއަރ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ސައުތު އޭޝިއަން ސީސަނަލް ކުލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމު އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި.

8 ވަނަ ފެމް.ބޯ.ސާގެ ބައްދަލުވުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ދޭ ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުޅަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ދަތުރެއްކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

މަޖްލިސް ގޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
« Older posts Newer posts »