Page 2 of 166

މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އިތުރު މަތިންދާބޯޓު

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބޭފުޅުންނާ ސްކޮލަރޝިޕުގެ އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްފި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެލްއެލްއެމް ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމްއަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި

އިޓަލީގެ އެންމެ މަޤްބޫލު ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރޭޑް ފެއަރ، ޓީ.ޓީ.ޖީ އިންކޮންޓްރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: އެމްސީއެސް ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި‏

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެންކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން “ގަރލްސް ލީޑް އިނީޝިއަޓިވް”ގެ ނަމުގައި ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބައްލަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރެއްވިއިރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ދަރަޖަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ލިބިއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

ވާރލްޑް އިންވެސްޓަރ ވީކް 2017″ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކެޕިޓަލް މާރކެޓަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން އިސްނަގައިގެން ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ގައިދީންނަށް ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުގެ 3 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގް ކޮމްޕެނީ

އެމްޓީސީސީގެ ކޮންނަ ބޯޓު މަހާ ޖައްރާފު ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޕްރިޒަން ހޯދައިފި
« Older posts Newer posts »